Strzałka

Nabór na stanowisko – Asystent w Dziale Sztuki i Przyrody

Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałcza ogłasza nabór na wolne stanowisko

ASYSTENT MUZEALNY w Dziale Sztuki i Przyrody

Warunki pracy na stanowisku:

– rodzaj umowy: umowa o pracę

– wymiar czasu pracy: 1 etat

– miejsce wykonywania pracy: Muzeum Ziemi Wałeckiej

 

Obowiązki:

– nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami oraz ich opracowywanie (inwentaryzowanie,  katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),

– praca nad poszerzaniem kolekcji przez pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości i historii ziemi wałeckiej,

– działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie
ich wyników, udział w konferencjach i projektach naukowo-badawczych,

– udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,

– działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, a także innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki,

– współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

 

Wymagania:

– wykształcenie licencjackie lub magisterskie (historia sztuki, ochrona dóbr kultury lub pokrewne),

– umiejętność pisania tekstów, w tym tekstów naukowych,

– umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

– umiejętność pracy w zespole,

– znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

– umiejętność obsługi komputera,

– dyspozycyjność i dostosowanie się do zmiennych warunków pracy,

– znajomość historii regionu

 

Uwagi dodatkowe:

  1. Nabór ma charakter dwustopniowy:

– pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,

– drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna.

  1. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do Muzeum Ziemi Wałeckiej:

– CV,

– listu motywacyjnego zawierający klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

– dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  1. Oferty, które wpłyną do Muzeum niekompletne lub po wskazanym poniżej terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
  3. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 258 25 91.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 09.03.2023 r. (liczy się data wpływu do Muzeum) na adres: Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz lub e-mail: info@mzw.com.pl z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Asystent w Dziale Sztuki i Przyrody”